slot gacor Price – AP THAI LIMOUSINE
อัตราค่าบริการต่อเที่ยว รับหรือส่ง
สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
กรุงเทพชั้นใน1,2003,4002,1001,800
กรุงเทพชั้นกลาง1,5003,9002,6002,300
กรุงเทพชั้นนอก1,6004,0002,7002,400
กรุงเทพชานเมือง
ระยะทางไม่เกิน 65 กม.
1,8004,2002,9002,600
กรุงเทพชานเมือง
ระยะทางไม่เกิน 75 กม.
2,0004,4003,1002,800
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง อยุธยา
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว2,0007,1003,7003,400
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
10,6005,5005,200
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง พัทยา
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว2,0008,0004,1003,800
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
12,0006,1005,800
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง ระยอง
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว2,5008,8004,6004,300
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
13,3006,7006,400
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง เพ (ระยอง)
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว2,8008,8004,6004,300
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
13,3006,7006,400
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง เขาใหญ่
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว3,0008,0004,1003,800
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
12,0006,1005,800
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง กาญจนบุรี
DestinationToyota CamryToyota Alphard<Hyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว3,0008,0004,1003,800
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
12,0006,1005,800
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง หัวหิน
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว3,50010,6005,1004,800
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
16,0007,6007,300
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง ท่าเรือพุตะเคียน
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว4,000
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการ รับ/ส่ง กรุงเทพฯ ถึง เกาะช้าง
DestinationToyota CamryToyota AlphardHyundai H1Toyota Commuter
เที่ยวเดียว4,500-5,000
ไป-กลับ
(ภายใน 6 ชั่วโมง)